Cart0Item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Oh' Jackie


Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 - AGV privacywet

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Contact gegevens Oh' Jackie

Oh'Jackie

Oost Zanddijk 1

3221 AL Hellevoestluis

Telefoonnummer: +31 6 20250508
(bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Uitgezonderd nationale feestdagen)
E-mailadres: info@ohjackie.nl
KvK-nummer: 53819675
Btw-identificatienummer: NL001602090B22

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering; Kosten van verzenden zijn voor koper, mits anders (duidelijk) aangegeven op de site. (Bijvoorbeeld met een actie van Oh' Jackie). Het, op het moment van aankoop, geldende tarief van de vervoerder zal worden doorgerekend aan de koper.
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; De overeenkomst komt tot stand na betaling via Ideal (of ander aangeboden betaalmiddel)
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; Er geldt een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen, deze gaat in direct na ontvangst van het product.
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; Betaling kan geschieden via Ideal, (of Credit card). Bij betaling met Credit card zal een percentage bovenop het totaalbedrag komen. De gekochte producten zullen, binnen 24 uur worden verzonden, mits gekocht op zaterdag of zondag dan zal de verzending op de eerst volgende werkdag plaatsvinden.
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod. Het product kan binnen 14 kalenderdagen worden geretourneerd, in de originele verpakking, ongedragen, heel en schoon en met alle aangehechte kaartjes er nog aan.
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; Uw gegevens, die nodig zijn om te bestellen en te betalen, worden door Oh' jackie op een veilige manier bewaard. Uw gegevens zullen niet worden verkocht of verhuurd. Deze gegevens kunnen, indien nodig, worden gedeeld met een betaalpartner om uw bestelling te controleren.
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; Voordat de bestelling definitief is krijgt u een overzicht te zien van uw gegevens en het bestelde. U kunt alles in dit scherm nog wijzigen.
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; In de toekomst zal de overeenkomst ook in het Engels en in het Duits kunnen worden gesloten.
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
U kunt een artikel binnen 14 kalenderdagen retourneren als het artikel om welke reden dan ook u niet bevalt of niet goed is. Het product moet worden geretourneerd, in de originele verpakking, ongedragen, heel en schoon en met alle aangehechte kaartjes er nog aan. Ga naar de homepage van Oh' Jackie en klik dan op retourneren. Daar kunt u de retouraanvraag invullen. Na ontvangst van dit formulier ontvangt u een een retouretiket die u op het pakket kunt plakken en dan af kunt geven op het desbetreffende verzendpunt bij u in de buurt.
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
Alle artikelen worden voor verzending gecontroleerd of ze compleet, heel, en schoon zijn. Mocht er onverhoopt toch iets mis zijn met uw aangeschafte artikel, dan kunt u contact opnemen met Oh' Jackie via e-mail; info@ohjackie.nl . U krijgt dan binnen 24 uur antwoord op u mail. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Oh' Jackie op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 09.00 en 17.00 uur met +31 (0) 6 202 505 08. Oh' Jackie zal dan samen met u tot een passende oplossing komen.
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 31 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en aangehechte kaartjes, en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Als de aangehechte kaartjes zijn verwijderd kan het artikel niet worden geretourneerd.
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 31 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer heeft het herroepingsrecht van de consument uitgesloten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor de producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; Die om hygienische redenen niet kunnen worden terug gestuurd.
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

4. Artikelen gekocht tijdens de opheffingsuitverkoop zijn uitgelsoten van het herroepingsrecht en kunnen niet worden terug gestuurd of geruild

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Betaling

1. De bestelling is pas voltooid als er een betaling heeft plaatsgevonden via Ideal.
2.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermeen geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Rotterdam is de bevoegde rechter.

Artikel 16  - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Oh Jackie is niet verantwoordelijk voor eventuel allergiesche reacties, huidaandoeningen  of  andere zaken die eventuele schade hebben door  producten verkocht onder de catagorie Beauty And Brains in de webshop van Oh jackie. Ook zijn wij niet verantwoordelijk bij schade/ allergien door verkeerd gebruik van de procuten of schade geleden tijdens het vervoer van de producten  tijdens de verzendingen. De producten zullen goed gesloten, verzegeld en apart verpakt worden verstuurd naar de klant toe. Alle producten die worden verkocht vanuit de catagorie Beauty And Brains kunnen niet worrden gertourneerd vanwege hygienische redenen. Ook is Oh Jackie niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de zowel de wegwerp- als van de herbruikbare mondkapjes.

Artikel 17 - AVG privacywet

PRIVACYVERKLARING
Ten behoeve van de dienstverlening van ons kantoor/ webshop worden privacygevoelige persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen. Oh Jackie gaat uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. Alle privacygevoelige informatie die dit kantoor/ webshop ontvangt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De privacygevoelige persoonsgegevens worden door dit kantoor/ webshop verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Toestemming
De persoonsgegevens (waaronder eventuele bijzondere persoonsgegevens) die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de door een klant verleende bestelling worden verwerkt en/of opgeslagen indien daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven. Door middel akkoord gaan met de algemene voorwaarden wordt die toestemming uitdrukkelijk gegeven. Indien de klant een klacht heeft over het gebruik van zijn persoonsgegevens kan die bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden ingediend.
Inzage, correctie en verwijderen
De klant heeft het recht om de eerder gegeven toestemming in te trekken. Daarnaast heeft de klant het recht om een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het verwijderen van persoonsgegevens. Als een klant zijn persoonsgegevens wil inzien, corrigeren of laten verwijderen kan hij schriftelijk contact opnemen met het secretariaat.
Doeleinden
De privacygevoelige persoonsgegevens worden door Oh Jackie alleen gebruikt en opgeslagen in geval van een door een klant aan haar verstrekte bestelling en in verband met een gevraagde dienst. Privacygevoelige persoonsgegevens en/of -informatie die een klant aanreikt, wordt bewaard c.q. opgeslagen zolang de aard van de inhoud noodzakelijk is in het kader van de opdracht c.q. dienst.
Beveiliging
Oh Jackie heeft maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen. Berichten die aan dit kantoor/ webshop worden verstuurd, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of verwijderd. Oh Jackie kan daarvoor geen aansprakelijkheid accepteren.
Datalek
Oh Jackie zal eventuele datalekken melden aan de klant en vastleggen en documenteren. Een datalek, de gevolgen daarvan en de genomen maatregelen worden beschreven. Oh Jackie behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.